თ   ა   რ    გ    მ    ნ    ა
ვთარგმნი; დოკუმენტებს, ვებ გვერდებს და სხვადასხვა თემატიკის–სირთულის მასალებს
 სწრაფად და ხარისხიანად, მრავალწლიანი გამოცდილებით, ქართულიდან ინგლისურად და პირიქით.

ნათარგმნის პირადი ბეჭდით დამოწმებით. შემდგომ ნათარგმნი ნოტარიულადაც შეგიძლიათ ოფიციალურად დაამოწმებინოთ

ასევე შესაძლებელია შემდგომი თანამშრომლობისას, სათარგმნის ელექტრონული ფოსტით მოწოდება
და ასევე
ჩემი ნათარგმნის ელექტრონული ფოსტით  უკანვე დაბრუნება.

გადახდა შესაძლებელია როგორც ნაღდი ანგარიშწორებით, ასევე გადარიცხვის ფორმით:

სს
“სტანდარტ ბანკი” ბანკის კოდი 220101945. მიმღების ანგარიში:  92021332. მიმღები:  ანა ბაიდაშვილი
ან
სს
“ბაზისბანკი ” ბანკის კოდი 220101956. მიმღების ანგარიში:  18136821 (მიმდინარე ანგარიში). მიმღები:  ანა ბაიდაშვილი

ს ა კ ო ნ ტ ა ქ ტ
ო:
E-mail:   ann_baidashvili@yahoo.com
თარჯიმანი:  ა ნ ა    ბ ა ი დ ა შ ვ ი ლ ი
მობილური:   5.93 -134 202